Midwinterhoorn blazen
Ugchelen e.o.

PRIVATE POLICY

Gelegenheidsgroep Midwinterhoornblazen Ugchelen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy van leden en donateurs te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Midwinterhoornblazen Ugchelen houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy:

 ·       Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·       Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

·       Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

·       Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·       Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Midwinterhoornblazen Ugchelen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens boven aan dit document.

Van onze leden bewaren wij alle gegevens die zijn ingevuld op het inschrijfformulier. Naast naam- en adresgegevens (met inbegrip van telefoonnummer(s) en e-mailadres) zijn geboortedatum en bankrekeningnummer.

Van onze donateurs registreren wij naam- en adresgegevens (met inbegrip van telefoonnummer(s) en e-mailadres) alsmede het toegezegde bedrag van de jaarlijkse donatie en bankrekeningnummer. Alle gegevens worden door Midwinterhoornblazen Ugchelen bewaard op een beveiligd opslagmedium. Betrokkenen kunnen ten allen tijde de van hen opgeslagen gegevens opvragen en doen rectificeren.

Alle persoonsgegevens worden uit het basisbestand gehaald en in het archiefbestand opgeslagen van Midwinterhoornblazen Ugchelen bij het opzeggen als lid of donateur.

De leden van Midwinterhoornblazen Ugchelen gaan ermee akkoord dat foto’s van de activiteiten waarop zij voorkomen, worden gepubliceerd op de website van Midwinterhoornblazen Ugchelen. Indien zij kenbaar maken bezwaar te hebben tegen een gepubliceerde foto, zal de beheerder van de website deze foto terstond van de website verwijderen.

E-mailen
Bellen
Map